Litvanian Dictionary


In this section we are going to post Litvanian dictionaries and glossaries. The first one to be posted is a very brief dictionary of Latin (and not only) words that were used in Litvanian (Old Belarusian) but are not considered a part of the contemporary Belarusian. It was complied on the basis of a dictionary called Starabielaruski lexikon by M.R.Pryhodzicz and H.K.Civanava. Important note: not all the words are actually of Latin origin (though many of them are), sometimes I included other words that just seemed cute or nice to me ;).

Still under construction. To be updated soon (new words additions, corrections, restoring alaphabetical order). If you have any suggestions, please, write to litvania@europemail.com.


U hetaj czastcy my budzma zmiaszczac Licvinskija slowniki dy hlasaryji. Pierszy slownik -- heta maly slownik lacinizmaw, jakija uzyvali sia w Licvinskaj (Starabielaruskaj) movie, ale nia liczac sia czastkaj suczasnaj bielaruskaj movy. Slowniczak byw skampilavany na padstavie slownika pad nazvaj Starabielaruski lexikon ukladzieny M.R.Pryhodziczam dy H.K.Civanavaj. Zawvaha: nia wsie slovy majuc lacinskaje pachodzannie, kali-niekali ja dadavaw slovy, jakija padali sia mnie pieknymi, pryhozymi.

Na zabudovie. U chutkim czasie budzie adnawlac sia (novyja slovy, karektura, karekcyja abecedy). Kali majecie zawvahi, kali laska, piszycie na litvania@europemail.com.


A | B | C | D | E | F | G | H | J | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Z^

Licvinskaja mova
Litvanian

Suczasnaja biel.mova
Contemporary Belarusian

Anhielskaja mova
English

A
absentavac sia adsutniczac to be absent
absalucyja adpuszczennie hrachow absolution
avizavac paviedamlac to convey, to inform
aviza paviedamlennie message
autentik aryhinal original (n.)
adamant almaz diamond
adversar supraciwnik, apanent adversary, opponent
adherent sawdzielnik accomplice (n.)
aer pavietra air
aferencyja achviaravannie offering, donation
afiarownik miejsca pryniasiennia achviaraw place for sacrifices
akvavita 1. harelka. 2. vada zyccia aqua vitae; vodka
akceptavac pryznavac, pacviardzac to acknowledge, to confirm, to accept
akcesyja prybytak profit
akces zachop, daluczennie, anszlus occupation, unification
alegacyja dovad, dokaz (mahczyma ilzyvy) allegation, assertion; proof, argument
alias inaksz otherwise (adv.)
amplifikavac pierabolszvac to exaggerate
antvasik umyvalnik bathtub, sink
antecesar prodak, papiarednik ancestor
aplikavannie padrychtowka preparation
apastzyja adstupnictva apostasy
aprehensyja ulasnasc property; realty
afektacyja pierawvieliczannie zadannia, patrabavannia strong wish, demand
aspis kamien samacviet precious stone
asystencyja supravadzennie accompaniment
asesoryja narada zasiadacielaw council (for assessment)
asercyja abjawlennie announcement
asekuracyja pasviedczannie na ilhoty insurance certificate
aprabata, aprabacyja zhoda, uchvala, dazvol approbation, agreement
antedata papiaredniaja data antedate
animusz noraw, charaktar (hot) temper
akcyza padatak tax
agravavac abciazarvac to burden
B
banitavac 1) pazbavic hramadzkich pravow; 2) vyhnac to ban, to exile, to take away rights
banicyja 1) pazbawlennie hramadzkich pravow; 2) vyhnannie ban, exile, taking away social rights
bastra bajstruk bastard
biahunka dyzentyryja dysentery
biazecnik niahodnik, raspusnik amoral, lousy person (slang)
bieliloj jazva ulcer
bendalik paviazka na halavie band (on the head)
benkart bajstruk bastard
bibula abhortvajuczja papiera roll paper
binda abviazka, stuz^ka band, bindery
biskup japiskap bishop
bitny smiely, muzny brave
blizna znak, sznar stigma, sign, scar
braszno jeza, charczy food
buda szalasz
burda svarka, spreczka scandal, heated argument
bursa vuczelnia school (religious)
bursnik campanjon companion
buta pycha, fanaberyja pride, show-off (n.)
butniec fanabierycca to show off
V
valach eunuch eunuch
valior moc, sila power, valor
varhac hanic, znievazac to defame, to shame
varcaby szaszki checkers (draughts)
vachlar viejer
uborzdzie chutka, niewzabavie soon; speedily
vinnica vinahradnik vineyards
violencyja lutasc, zorstkasc vilence, rougness, toughness
violatar paruszalnik violator
ukaplac sia umieszvacca to mess (with)
ulaz czyzyniec alien (n.)
vobiec razam together
valaczaj badziaha, vyhnannik vagabond, the one exiled
valuntaryjusz dobraachvotnik volunteer
vomit vanity vomit (n.)
varvol rybny tluszcz fish fat
votavac halasavac to vote
votum holas; prava holasu a vote; right to vote
utaczac daluczac to unite
utropy usled to one's back
vuj brat maci mother's brother
vujka siastra maci mother's sister
uczasny svajeczasovy on time, within time limits
vyborna daskanala perfect, excellent
vyvierh vykidysz miscarriage
vydzierca hvaltawnik; rabawnik violator, robber
vykladna vyrazna expressively, distinctly
vycviczac sia vyvuczycca to learn
vyzviczac vyvuczyc to teach
vulgata lacinksi pieraklad Bibliji Latin translation of the Bible
vjolentna hvaltowna, nasilna vilently
vizerunak malunak, abarazok pctire, icon
vidymus kopija, vypiska copy, transcript
venus palavyja znosiny sexual acts, fornication
vargelt sztraf fine
H / G
.
halz^bant azdobleny naszyjnik decorated necklace
hamilija propaviedz sermon, homily
gaftka zapina, aplik
gaft szvo, rubiec line, scar
helm szlem helm
hiberna padatak na ytrymannie vojska zimoj tax for military during winter
hlicza dzida
hlombik kaczan cabbage head
hlumiszcza pasmieszyszcza laughing stock
hmiziec kiszec
hmyz had, pawzun
hojna szczodra lavinshly
hartanabiesiec abz^ora glutton
gratifikavac uznaharodzvac to honor, to gratify
grafija piaro (dla pisma) feather (for writing)
hrec hulec player
hudziec muz'yka music player
hudzba m'uzyka music
D
dalibahac sia baz^ycca
dafin lawrovaje dreva
daga kinzal dagger
dvuroz^any dvajuradny
dedykavac prysvieczvac to dedicate
dedykavany 1) pryscieczany 2) addany (spravie, i h.d.) dedicated
dedukavac rabic deduktywny vyvad to deduce, to conclude by deduction
degradavac pazbavic pasady, razz^alavac to degrade, to fire, dismiss
deklinacyja sklaniennie declination
dalikat czalaviek, jaki lubic raskoszu person who loves luxury
deputatavac pryznaczac, vybirac to assign (to a position), to elect
denegavac aspreczvac, pracivicca to reject, to argue, to negate
derefikacyja vyznaczennie
dziarz^awca uladalnik, uladar owner; ruler
despektavac abraz^ac, znievaz^ac, krywdzic to offend, defame, despect
destynavany nakanavany destined
detrakcyja paruszennie violation
defelka ilhota privilege, discount, etc.
defendavannie abarona (u sudzie) defense (in courts)
defensyja abarona, zastupnictva defense, protection
deferavac prapanowvac, pryciahnuc da wdzielu to propose; to solicit
decencyja prystojnasc decency
decidavannie pryniaccie raszennia decision making
decyzyja raszennie decision
dyjaryjusz dzionnik diary
dignatar znatny czynownik prominent offical
dignitarstva paczesnaja pasada, zvannie; hodnasc respected position; dignity
delacyja adterminowka delay
dzirkavannie sietka net
dyskrecyja pasluzlivasc, starannasc; laska, szczodrasc
dyskuravac hutaryc, abmiarkowvac to discuss
dyskurs hutarka, dyskusyja discourse
dispartiment razmierkavannie distribution
dyspensavac vyzvalac ad vykanannia to free from smth; to dispense
dyspazycyja rasparadzennie; plan order; disposition; plan
dystrkcyja paruszennie violation; distraction
dzisia sionnia today (slang)
dyfamavac uvodzic paklop defame, disgrace
diferencyja adrozniennie, roznica difference
douhafartunna douha dy szczasliva auspicious, fortunate
davadzic pryvodzic dokazy to present proofs
davodna pierakanawcza, dakladna convincingly
dakuka turbota, klopat
danataryjusz atrymalnik recipient
danacyja achviaravannie donation
dasperat czalaviek u rospaczy desperate person
dramedar adnahorby viarblud camel
draczennie zasmuczennie, nuda sadness, boredom
draczlivy zasmuczany, markotny sad, bored, sorrowful
druczki nasilki
dyshonar zniavaha dishonor
dyszkurcyja svavolstva, biesparadak
dyrektna nawprost, prama directly
dukt kirunak, chod miazy direction of the border lines
drygant zarabiec colt, young horse
dyspanavac rasparadzacca to dispense
dyjacezyja jeparchija, jepiskpastva diocese
dydaskal nastawnik, prapaviednik teacher, mentor
determinavany akresleny, vyznaczany determined, defined
despekt zdziek, abaraza, krywda offence, defamation, abuse
desperacyja adczaj, rospacz desperation
desperavac adczajvacca to get desperate
E
jedlo ez^a, charcz food
ekzekavac pryvodzic u vykanannie execute
ekzempt dazvol, vyzvalennie ad abaviazkaw, padatkaw exempt, release (from duties, taxes, etc.)
ekzempcyja kanfiskacyja confiscation
ekzarcysta zaklinalnik duchaw exortist
ekspens vydatak expense
ekspulsyja prymusovaje vyhnannie expulsion
ekspurgavac aprawdavac justify, announce non-guilty
ekstendavac paszyrac (zakon) to extend (law)
ekstorsyja zaliszniaje vymahannie extorsion
ekstrakt vyrtymka, vyniatak extract, excerpt
excepcyja vykluczennie, vyniatak exception
ekscypavac rabic vykluczennie to make an exception
ekscytavac pabudzac da vykanannia to excite, to encourage
elektar vybarszczyk voter
elekt tyj, chto byw abrany one who got elected
elekcyja vybary elections
elepant slon elephant
eliberavac vyzvalac to liberate
elin hrek Greek
eluzyja nasmieszka, zdziek
eremita pustelnik; hermit hermit
ekspektatyva karalewski pryvilej royal privilege
ekzacyja zbora padatkaw tax collection
z^
z^agva pachodnia, fakel torch
z^agel vietraz sail
z^ak szkalar, biedny student scholar, poor student
z^arlok abz^ora glutton
z^eglevac plavac pa mory to sail (on seas)
z^eglar marak sailor
z^egnac sia razvitvacca; chryscicca to bid farewell; to make a cross
z^yvica smala
z^yzien smaha, praha thirst (slang)
z
zabrymiec zahuczac mocna to sound loud
zahajmavac 1) zatrymac, zabrac; 2) arysztavac; 3) uzichamiryc 1) to take (over,in); 2) arrest; 3) calm down
zajzdra zajzdrasc envy
zakota zapruda
zamtuz publiczny dom whore house
zapinac pieraszkadzac to mess, interfere
zaranak dosvitak time before sunrise (n.)
zaspa nasyp
zastrel ahniavaka rana wound from fire wepons
zacinac sciabac
zachviciennie 1) natchniennie, ekstaz; 2) nieprytomnasc 1) excitement, ecstasy; 2) loss of consciousness
zaszlubic vydac zamuz^
zvyklasc pryvyczka habit
zhaha piakotka heart burn
zdabic azdoblivac to decorate
zdradca zdradnik traitor
zimnica lichamanka fever
zkanceravany chvory na rak sicj with cancer
zlakac spalochacca to get scared (suddenly)
zloz^naja (chvaroba) pry jakoj lazac u lozku bed-ridden
zlotnik juvelir
zmorszka marszczyna
zalatar juvelir
zfalszavac padrabic to fake
zfukac ablajac
zszichavac vystrajic u bajavy paradak
I
ihlica szpilka, zakolka
iluminavac asviatlac to light; to cover (news, etc)
imaginacyja ujawlennie, fantazyja imagination
imaginavac ujawlac (sabie) to imagine
impediment majomasnaja pieraszkoda impediment (in legal questions)
impetycyja napad attack
impet napor, nacisk
impostar samazvaniec impostor
impugnavac aspreczvac to argue, disagree
invazyja naszescie, navala, uvarvannie invasion
invalidavac anulavac, admianic to cancel, invalidate
invekcyja uvoz
invidyja zajzdrasc, niepryjazn, nianavisc jelousy, dislike, hatred
indycyja pakazanni na dopycie
indult dazvol permission
inkviravac pravodzic dosled, raszukvac, dapytvac to inquire, to investigate, to search
inkirk futaral
inklinacyja schilnasc inclination
inkliuza kola, szerah
inkalencyja pravinnasc
inkarpravany daluczany incoroprated
inkurs napad, nabieh
inseravac upisvac, unosic u knihu to insert to the records
inskrypcyja nadpis; zapis inscription; record
instygacyja piersled (sudovy), abinavaczannie persecution (court), allegations
instygatar prakuror attorney, procurator
intencyja, intent namier, zaduma intention
interdykt zabarona (rel.)
intercesyja pasiarednictva mediation
intercyza kantrakt (u majomasnychg spravach) contract (in realty)
intradukcyja ustuplennie w pasadu emtering a public office
infamija pazbawlennie honaru infamation
interfim tonkaje sukno
iteravac pawtarac szmatkroc to iterate
intraligatar pieraplotczyk bookbinder
intramisyja uvod u valodannie recieving ownership
intramitavac uvodzic u valodannie to get onwership
inkaust atramant, czarnila ink
indukta padatak na import tax on imported goods
idalatryja idalapaklonstva idolatry
K
kadencyja sudovaje pasiedzannie court hearing
kaviar ikra caviar
kalamar czarnilnica
kalvakatar viersznik, konnik rider, cavalier
kalita kaszalok purse
kaluz^a luz^a
kalumnija paklop slander, libel
kamelapard zyraf giraffe
kamianica karczma, haspoda
kandziejka talerka (supavaja) soup plate
kwestyja pytannie; dopyt z katavanniem question; questioning with tortures
gamrat palubownik, kachanka lover
gamratka raspusnica, prastalytka
gaczy sztany
gvicht gira (dla szalaw)
gembik stowbik small column, rod
gracyja laska, pryjaznasc grace, pleasantness
kremida cahlina brick
kipatafijon nadmahilny pomnik grave
klejnot herb; regalija coat of arms
klawzula punkt dakumantu; farmulowka clause (in a document)
kmiet paddany viaskoviec, muz^yk
kniebiel prent, z^erdka
kagnicyja daznannie, dasledvannie investigation
kakosz kuryca hen
kalokvija razmova, hutarka talk, discussion, chat
kampetytar spabornik competitor
kampasyja spaczuvannie, litasc compassion
kampleksyja pabudova ciela
komplik sawdzielnik accomplice
kammunija pryczascie communion
kanvent sklad manachaw u klasztaru convent
kankluzyja 1) zakanczennie; 2) raszennie (sudovaje) conclusion
kanatacyja natatka, zaciemka note
konsens zhoda consensus
kanservacyja prypyniennie, adterminowka (sudovaj) spravy
konsalacyja paciecha, zabava
kantempt paharda contempt
kantentavac radavac, zadavalniac to make someone content, satisified
kantent zadavolenasc content (n.)
kanfekt malunak, vobraz
kontradikcyja supiarecznasc contradiction
kontraversyja spreczka controversy
kanferavac achviaravac, padaravac to sacrifice, to present
kanfesata dopyt; pryznannie questioning; confession
kanfirmacyja pacvierdzannie confirmation
kancept dumka, zaduma
kancytar varozasc animosity
karekta paprawka correction
kres miaz^a border
krojnika letapis, chronika chronicle
krojnikar letapisiec chronicle writer
kruszec ruda, kasztownyja metaly
kryatar zasnavalnik creator; founder
kunszt z^art; kamedyja joke; comedy
kancylijum zjezd (navukovy, relihijny) congress
kanfekty lasunki, cukierki confectionery, sweets
kansylija daradca, savietnik council, adviser
kanonija carkownaja abszczyna religious community
kanventual manach monk
kampramisar traciejski suddzia mediator, arbitor
kamityw siabrowskija adnosiny friendly relation
kalatar asoba, jakaja achviaravala hroszy w carkvu person who donated money to church
koadherent chawrusnik, satavarysz companion, comrade
knofel guzik button
L
labruska dziki vinahrad wild grapes
lazuk szpijon; valacuha spy; vagabond
lacuzctva badziaznictva
latve lohka easily
latviej lahczej easier
latvasc zrucznasc, vyhoda
legat ambasadar ambassador
legacyja testamant, zaviaszczannie testament; legacy
legavac zaviaszczac, pakidac spadczynu
lemantar
libra adzinka liczennia papiery
liberacyja vyzvalennie (ad padatkaw, abaviazkaw)
libraryja biblijateka library
ligurh mineral mineral
lond susza dry land
litek maharycz
lityhant litigant
lovy palavannie hunting
logafet pisar secretary
loz^nica spalnia bedroom
lotar
lucyper satana lucipher
lamentacyja elehija, lament, placz elegy; lamentation
lataviec pryvid, zdan ghost
laternia pachodnia, fakel torch
M
mawr negar black
maderavac strymlivac to moderate
melta kisel, talakno jelly
manela branzalet bracelet
mandat pismovaja pozva affidavit
maligna lichamanka fever, malignancy
makula zahana, niedachop; rana defect; wound; macula
majestat vialikasc; tron; uradavy dakumant majesty; throne; government document
mieziernasc halecza, biadnota poverty
miezerny poor, miserable
miesta horad city
mieszkaniec z^ychar
miesdzkannie pamieszkannie
mihdal minndal
mizeryja ubostva misery
minuta karotkaja vypiska
minca manetny dvor
marnar marak sailor
maszna kalita
muryn negar black
N
nastupca pierajemnik, spadkajemca
natura pryroda nature
naventura adnawlennie renewal; novelty
niedaluz^ny kvoly weak
niondza
natacyja zawvaha
nurt ciaczennie
O
olstar darzony kufar travel bag
oblig raspiska, abaviazacielstva receipt, written guarantee
abmowca paklopnik
obrym gihant giant
akazyja pryczyna, padstava occasion
olbrym hl. obrym see obrym
apinija dumka, mierkavannie opinion
apresyja prycisk, pryciasniennie oppression
ataczyc abkruzyc to surround
oszust aszukaniec
P
pangija nahrudny znak
prospect ahlad, perspectyva prospect
prapazycyja prapanova proposition, proposal
pryvata asabistaja vyhada; pryvatnasc 1) personal profit; 2) privacy
pahan jazycznikn pagan (n.)
pahanski jazycznicki pagan (adj.)
plaga biedztva, niaszczascie plague (fig.)
papiez^
pas pojas
perla z^emczuh pearl
persvazyja pierakanannie persuasion
perturbacyja razlad perturbation
piwnica sutarenni
plundry nahavicy
pluskva klop
pluta niepahadz
plaster plastyr plaster
pasesar uladalnik; arandatar possesor, owner;
patrafic spatkac, sustrec
peper pierac pepper
patron zastupnik, abaronca patron, protector
poszva navalaczka
prezent dar, padarunak present
pretext adhavorka; pryczyna
prytrafic sia zdarycca
prycviczyc pryvuczyc
provent prybytak, dachod profit
praverbijum prykazka proverb
pratekcyja
pysok dziubka
R
rajtar najezdnik; viersznik, konnik rider
rankor hnew, zlosc, aburennie rancor
rantuch chustka z karunkami
racyja arhumant, dovad argument
rebelizant pawstaniec rebel
regent sakratar VKL
regyment vajskovy addziel regiment
rezygnacyja admawlennie ad pasady resignation
relaxacyja palohka relaxation
remisyja adterminowka (u sudzie) remission
respekt paszana, pavaha respect
respons adkaz; vodhuk response
referacyja spravazdacza, daklad
refundavac ustanavlivac to found
reces adklad spravy
razszichavac sia pastrojicca
rok hod year
rumacyja zmiena wladalnika; vysialennie
rura vodapravod
recydyva pawtarannie repeatition
rygel zasowka bar, bolt
runda dazor, karavul patrol, sentry
rym viersz rhyme; verse
retent vyliczennie calculation; substraction
rescrypt manifest manifest
rekreacyja adpaczynak, zabava recreation; rest
resalutna raszucza firmly, decisively
revakavac kasavac, admianiac, brac nazad to revoke
reversal pismovaje abaviazacielstva written guarantee
S
sak, sakva miech, miaszok
sakra pasvieczannie
sakrament tajinstva
salva ratunak salvation
svider burawczyk
sedycyja pawstannie
sekvestar czasovaja zatrymka asoby
serveta abrus
skalva szala vahaw
signet piarscionak z piaczatkaj
skaredny ahidny, brydki; blahi, kepiski
skinija szacior, zasien
skamatyczny abrazlivy, znievaz^alny
skrydlo krylo
skrypt pismo script
spacyja 1. volnaja prastora; 2. prahal space
splendar upryhozvannie
spolent zalacannie
stryj brat dziadzki
struh karabiel (vialiki) large ship
submitavac prymac umovy
subtelny tonki, drobny, prazrysty subtle
suvoj skrutak
sukcesyja spadczyna
sukcesar pierajemnik, spadkajemca
sukces pospiech success
superintendant naczalnik mytni
suspensyja vyzvalennie ad abaviazkaw
suspicyja padazrennie suspicion
sfalszavac padrabic to falsify
schizma hieras' heresy
szabat subotni adpaczynak u habrejaw
szachi szachmaty chess
szycht vajskovy stroj
szychtavac sia vystrojicca pavodle czynow
szkrutatar sledczy
szkrutynija vyviedvannie; papiaredniaje sledstva
szkot hraszovaja adzinka VKL
szmer ratunak
szpegavac szpijonic to spy
szpeg szpijon spy
szpik styrzan
szrank barjer, aharodza
szrot kavalak adsieczanaha miasa
sztaba 1. metalicznaja palasa
szrubsztak ciski
sztamet hatunak sukna
szyder hatunak sukna
szajtan satana satan
szkalaryj filozaf philosopher
suscepta pamietka pisara na dakumancie secretary's note on a document
suplik pismovaja prosba written request
sumaryjusz suma, rejestar registry; total sum
sukalektar zborszczyk padatkaw tax collector
sublevacyja skasavannie prysudu cancellation of verdict
strykus siakiera axe
stacyja pastoj, miejsca adpaczynku station, stop for rest
serpentyna kryvaja szabla curved sable
septena indulgencyja na siem dzion indulgence from sins for seven days
satyr dziki czalaviek wild person
sykafant danosczyk, szantazysta informer, blackmailer; sycophant
syndyk advakat lawyer, advocate
T
taler nac. hroszavaja adzinka
taca kubak
tradukcyja pieramiaszczennie
trafic sia zdarycca
trafunak vypadak, zdarennie, pryhoda
trybut danina tribute
tumult hvalt; mitusnia tumult
tura vieza tower
turbacyja paruszennie spakoju
turkus biruza
turkusovy biruzovy turquoise (adj.)
tryb paradak, zvyczaj custom, established order
transumpt vypiska z aryhinalu transcript, a copy fo the original
tradavany addazieny w abmien traded
testamant zaviaszczannie testament
U
unikac pazbiahac to avoid
uroda pryhazunnia; uradlivasc
F
fabula bajka, mit fabule
falszar padrobca; padmanszczyk
fangult zolata najvyszejszaha hatunku
farbota machry; karunki
fatyga ciazkasc, clopat, turbota; stomlenasc
febra lichamanka fever
fest sviata feast
filar kalumna, kalona, slup column
fortel chitryki
farteca krepasc fortress
frasavac sia turbavacca, niepakojicca, markocicca
frasawlivy
frasunak sum, tuha
frymark abmienny handal
fryszt adterminowka
fraszka hlupstva; drobiaz
furtuna los, szascie fortune
flis splaw lesu
fujara dudka
fundusz fond; majomasc foundation; property
fundavac zasnowvac to found
fundytus daszczentu, daresztki
C
cviczac
cesyja ustupka
clo padatak na mytni
cymbal zvanok bell
cyna volava tin
cynamon karyca cinnamon
cytra limon lemon
cytryna limonny sok lemon juice
charuhva bajavy sciah u VKL
J
jurgelt plata za hod
janger chatniaja muzczynskaja kurtka
jaskinia piaczora
jachonty kasztownyja kamienni roznych koleraw
jacynt hijacynt

To be continued very soon. Go to top.